programes d'atenció
a la infància

logo Obert eslogan

OBERT és un programa inclusiu dirigit a infants, joves i les seves famílies. Atenem a persones de perfil variat i que necessiten suport, sigui per motius de vulnerabilitat o exclusió social, de conciliació de vida laboral i familiar, manca de família extensa o necessitats de reforç a l’estudi. Els objectius d’Obert són: donar una resposta integral a les necessitats de suport, educatives i d’oci dels infants i les seves famílies, la igualtat d’oportunitats i prevenir situacions de risc (d’exclusió) social. (Obert treballa conjuntament amb els recursos del territori per oferir una atenció integral a les famílies de les barriades de la Platja de Palma).

En l’actualitat estan en funcionament l’Espai Obert i el servei de suport a l’estudi des del seu inici al 2008. A més, s’ofereix un acompanyament integral a les famílies mitjançant ‘punts d’atenció familiars’ a partir de les necessitats i demandes detectades.

ESPAI OBERT

És un espai socioeducatiu a on es promouen els hàbits saludables, es desenvolupen habilitats socials, es treballa en la detecció i gestió d’emocions i s’estableixen vincles mitjançant el joc, dirigit a infants de 3 a 12 anys.

 El servei s’ofereix de dilluns a divendres, amb horari de 15:30 a 18:30h amb la possibilitat de participar sols de 15:30 a 17 i de 17 a 18:30h o l’horari complet (existeix l’opció de sol·licitar dies puntuals i dies periòdics del servei)

L’Espai Obert es duu a terme en el CEIP Es Molinar, CEIP Coll d’en Rabassa, CEIP Els Tamarells, CEIP S’Algar i CEIP Son Verí. Des de l’any 2015, Obert també ofereix alternatives educatives durant els periodes no lectius.
servei de suport

Està dirigit a infants i joves que cursen Primària i Secundària que requereixen un recolzament a les àrees acadèmiques a on es presenten dificultats, en grups reduïts d’un màxim de 8 alumnes. En aquest espai es posen en pràctica tècniques i estratègies d’estudi, fomentant la resolució de dubtes de manera autònoma. També hi ha un temps dedicat a fer els deures.

– Servei de Primària: en el CEIP Coll d’en Rabassa, CEIP Es Molinar i CEIP Els Tamarells en horari de 15:30 a les 18:30h en funció del nombre de grups (amb possibilitat de 2 hores setmanals o horari intensiu de 4 hores setmanals).
– Servei de Secundària: en l’Espai Comunitari Litoral (carrer Golf de Biscaia 5, Es Molinar) amb un total de 3 hores setmanals distribuïdes en dues sessions de 1’5 hores cadascuna.

 

FINANçADORS del programa OBERT:

declaració institucional de la protecció a la infància

Espiral és una entitat social que té per missió treballar per millorar la realitat de la infància, la joventut i les seves famílies evitant situacions de risc i exclusió. És aquest el motiu pel qual considera’m la protecció dels infants i adolescents un repte fonamental.

Com a element cabdal d’Espiral, i sobretot com eix sobre el qual es fonamenta la política de protecció a la infància i l’adolescència, rebutjam totes les formes de violència. Entenem per violència, com es reconeix dins la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i Adolescència enfront de la Violència, com tota acció, omissió o tracte negligent que priva a les persones menors d’edat dels seus drets i benestar, que amenaça o interfereix el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, amb independència de la seva forma o mitjans de comissió, inclosa la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment la violència digital

CiberAules

El projecte Ciberaula “quedem en sortir de classe” és fruit d’un conveni entre la Fundació “La Caixa”, programa CaixaProinfància, i la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma. Espiral gestiona les CiberAules de Verge de Lluc i de Blai Bonet (s’Arenal). El servei és un centre d’horabaixa per a infants en situació de vulnerabilitat social i realitza una intervenció intensiva de fins a 19’5h setmanals.

L’equip de professionals d’Espiral que treballa a les ciberaules està en constant coordinació amb altres entitats socials i amb els mateixos serveis socials de l’Ajuntament de Palma. Treballam multidisciplinarment i de la manera més completa possible les necessitats que puguin tenir els infants. El programa fa especial incidència en:

IMG_9414

Caixa Proinfància

Amb el suport de Fundació “la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat. A través del programa CaixaProinfància, duem a terme una intervenció integral per proporcionar als infants i les famílies serveis que millorin la seva situació.

En concret, els infants i les famílies ateses per Espiral, reben serveis de reforç escolar, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, atenció psicoterapèutica, psicomotricitat, a més d’ajuts per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar.

Loogo-espiral_fons transparent_2cm
Xarxes Socials

ODS AMB ELS QUE ESTAM ALINEATS:

Copyright © 2022 ESPIRAL SERVEIS DE JOVENTUT