Qui som?

Espiral és una entitat social que es va constituir el 2003. La nostra finalitat és dinamitzar l'educació no formal i treballar per la igualtat d'oportunitats. Som una entitat d'atenció a la infància, joventut i família. Tenim en marxa programes d'intervenció socioeducativa i d'educació en el lleure. La nostra actuació es centra en les barriades del Coll d’en Rabassa, S’Arenal i el Molinar, a la Platja de Palma. En els nostres inicis, els programes d'oci educatiu i animació sociocultural centraven la nostra activitat. L'any 2006, començarem el treball de territori i proximitat.

Fruit de la col·laboració amb l'àrea de participació de la DG de Joventut del Govern, neix el Servei d'Assessorament per a associacions, amb la finalitat de donar recolçament al teixit associatiu de les Illes. El funcionament del programa OBERT – atenció a infància i família l'any 2008, suposa el nostre primer programa d'intervenció socioeducativa

i l'inici d'un canvi que ha suposat una especialització i un major pes específic d'aquests programes respecte als d'educació no formal i lleure educatiu.

L'any 2009, a partir de les necessitats de les persones ateses, dediquem una part de PIJ a la informació específica per dones: neix el Punt d'Informació d'Atenció a la Dona. Un any més tard, el 2010, en plena crisis econòmica, les demandes de les persones ateses en els punts d'informació se centra en aspectes laborals. Sorgeix el nostre programa d'orientació laboral. En gener de 2011 entrem a formar part de la família de CaixaProinfància, de la Fundació La Caixa, assumint l'atenció directa i gestió del programa ‘Ciberaula – quedem després de classe’ a Son Gotleu i en Verge de Lluc, conjuntament amb l'Ajuntament de Palma.

Les primeres accions formatives les duim a terme a 2012, accions de capacitació per la millora de l'ocupació, el programa PONT. Aquest mateix any, i fruit de la necessitat d'una millor organització interna, els punts d'informació, el programa d'orientació laboral i les accions formatives s'agrupen en el programa FORO – formación y ocupación. En 2013 entrem a formar part del programa comunitari a s’Arenal iniciat per l'Ajuntament de Palma i Càritas. Una nova aposta pels programes socioeducatius en el territori.

En els darrers anys, hem volgut augmentar la nostra presència en el territori i ampliar la nostra base social, sense deixar de costat la nostra missió. Així, posarem en marxa accions ‘Espiral surt al carrer’, actualment consolidades: Obert al barri – jocs als parcs i places i la cursa popular i solidària ‘Tots amb Obert’. Tot junt, cercant una millora del nostre entorn més proper i de les persones que atenem, al mateix temps que augmenta el coneixement dels nostres programes i serveis.

Missió, visió, valors

MISSIÓ: Som una organització social que, treballant en xarxa i des d’una perspectiva comunitària i de gènere, volem millorar la realitat de la infància, la joventut i les seves famílies, evitant situacions de risc i d’exclusió mitjançant programes i serveis inclusius i oberts de foment de l’ocupació, d’inserció laboral, d’oci i lleure educatiu i inclusiu, i de suport familiar. A més, també treballam per enfortir el voluntariat i el teixit associatiu com a eina de participació i transformació social.


VISIÓ: Volem ser una entitat activa i reconeguda al territori on treballam i desenvolupam les nostres accions, amb capacitat per donar resposta als nous reptes i oportunitats tant de les barriades com de les nostres parts interessades, sense perdre de vista els nostres valors i manera de fer.


VALORS: Creim fermament en la solidaritat i en la cooperació entre persones i organitzacions en la recerca d’una cohesió i justícia social que permeti millorar la situació de les persones que atenem amb igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis que oferim i equitat en l’assignació de suports i recursos. I ho feim des de la lleialtat cap elles, amb tota la professionalitat i vocació possibles, amb una gestió eficient que permeti la sostenibilitat dels nostres programes.

La nostra política de qualitat té una doble dimensió: la millora contínua de cada un dels nostres serveis i activitats, contant amb la participació de tothom, i centrant l’interès en els resultats i les millores que les nostres activitats tenen sobre les persones ateses.

Treball en Xarxa

El treball en xarxa és per nosaltres fonamental de cara a aconseguir que la nostra actuació aconsegueix la màxima dimensió: la suma de petits esforços

aconsegueix més impacte. Per altra banda, participem activament amb el desenvolupament de dues plataformes importants: Plavib i EAPN-Balears.

Entitat que aglutina a 29 entitats de voluntariat de les illes amb els objectius de formar a les persones voluntàries, compartir espais i formes de fer i valorar la tasca que es desenvolupa des del voluntariat. Formada l'any 2006, Espiral fou una de les entitats fundadores. Actualment, Espiral forma part de la Comissió Executiva ocupant la presidència www.plataformavoluntariat.org

Entitat que aglutina a 29 entitats de voluntariat de les illes amb els objectius de formar a les persones voluntàries, compartir espais i formes de fer i valorar la tasca que es desenvolupa des de 'Xarxa per a la inclusió social'. Està formada per entitats del Tercer Sector de les Illes, elles implicades en la lluita per a l'erradicació de la pobresa i l'exclusió social. Formem part des de l'any 2011, i en l'actualitat som part de la Junta Directiva ocupant una vocalia. Participem en les comissions de seguiment del pacte municipal per la inclusió social amb l’Ajuntament de Palma, comissió Proinfància i comissió de subvencions i contractació pública www.xarxainclusio.org

Òrgans de govern

L’assemblea, que es reuneix un mínim de dues vegades l’any, és el màxim òrgan decisori de l’entitat. La Junta directiva, òrgan decisori entre assemblees, està formada per presidència, secretaria, tresoreria i entre un i tres vocals. Es reuneixen mínim cada dos mesos. Si tens alguna proposta, dubte o consulta, pots contactar amb l'equip directiu mitjançant el correu electrònic (junta@espiralonline.org). Actualment, formen part de la junta directiva d’Espiral:

Roger Pomares

President

Direcció de centres especials de treball. Experiència en gerència de cooperatives socials i com a preparador laboral i educador social. Des dels inicis d'Espiral ha format part com a monitor i coordinador. Ha estat 20 anys en el MEGM.

Aina Lliteres

Secretària

Llicenciada en psicologia i especialitzada en Adolescents i Sexologia, té un postgrau en Prevenció de riscos en Adolescents i un màster en Sexologia Clínica. Ha estat vinculada durant molt anys a les activitats de lleure educatiu a Espiral.

Antoni Siquier

Tresorer

Advocat. Doble titulació de grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses. Màster en Accés a l'exercici de l'advocacia. Director de temps lliure, ha coordinat Obert a l'estiu en el Coll d'en Rabassa durant anys.

Marga Serra

Vocal

Llicenciada en ciències de l'activitat física i de l'esport, és professora de secundària. Treballa a un IES, en els cicles d'activitats físiques.

Ana Sánchez

Vocal

Actualment cursant el Grau d'Infermeria. Experiència en el lleure com a participant, monitora, directora i voluntària d'activitats. Trajectòria al programa Obert des del seu inici, fins a 2021 com a referent del programa Obert a les barriades del Coll i Molinar.

Mari Carmen López

Vocal

Tècnica especialista en Jardí d'infància. Diplomada en magisteri d'educació infantil.

Equip de direcció

Òrgan de coordinació i de caràcter executiu que coordina cada dia els programes i serveis a partir del pla d’acció d’Espiral i les pautes

establertes pels òrgans de govern.

Xavier Torrens

Director

Llicenciat en dret i especialista universitari en gestió entitats no lucratives. Vinculat al món associatiu i el voluntariat. Responsable de l'àrea tècnica (gestió, qualitat, finançament) i de lleure educatiu.

Belén Sánchez

Directora programes infància i

família i comunitari

Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Psicopedagogia. Vinculada al món associatiu i el voluntariat. Lidera els programes d'atenció a infància i família i els programes de trebal amb la comunitat. És la persona referent del programa CaixaProinfància a Espiral.

Lucia Vicente

Directora de persones i de

programes d'ocupació

Diplomada en Relacions Laborals. Vinculada al món associatiu i el voluntariat. Lidera l'àrea de gestió de persones i els programes de formació i ocupació. És la persona referent del program Incorpora a Espiral.

Transparència

Aquí pots trobar els nostres estatuts i les memòries anuls d'Espiral amb referència a programes i activitat, indicadors i informació econòmica.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com