Història

Espiral és una entitat social que es va constituir l’any 2003. La nostra finalitat és dinamitzar l’educació no formal i treballar per la igualtat d’oportunitats. Som una entitat d’atenció a infància, joventut i família. Tenim en marxa programes d’intervenció socioeducativa i d’educació en el lleure. La nostra tasca es centra en les barriades del Coll d’en Rabassa, S’Arenal i el Molinar, a la Platja de Palma. Als nostres inicis, els programes de lleure educatiu i animació sociocultural centraven la nostra activitat. L'any 2006, comencem amb la feina de territori i proximitat.

Fruit de la col·laboració amb l’àrea de participació de la DG de Joventut del Govern, neix el Servei d’Assessorament per a associacions, amb la finalitat de donar suport al teixit associatiu de les Illes. El funcionament del programa OBERT – atenció a infància i família l’any 2008, suposa el nostre primer programa d’intervenció socioeducativa i l’inici d’un canvi que ha suposat una especialització i un major pes específic d’aquests programes respecte els d’educació no formal i lleure educatiu.

L’any 2009, a partir de les necessitats de les persones ateses, dediquem una part de PIJ a informació específica per a dones: neix el Punt d’Informació Atenció a la Dona. Un any més tard, el 2010, en plena crisi econòmica, les demandes de les persones ateses als punts d’informació es centra en aspectes laborals. Sorgeix el nostre programa d’orientació laboral.

El gener de 2011 entrem a formar part de la família CaixaProinfància, de la Fundació La Caixa, assumint l’atenció directa i gestió del programa ‘Ciberaula – quedem després de classe’ a Son Gotleu i a Verge de Lluc, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma.

Les primeres accions formatives les duem a terme l’any 2012, accions de capacitació per a la millora de l’ocupabilitat. Sorgeix el programa PONT. Aquest mateix any, i fruit de la necessitat d’una millor organització interna, els punts d’informació, el programa d’orientació laboral i les accions formatives s’agrupen en el programa FORO – formació i ocupació.

L’any 2013 entrem a fer part del programa comunitari a S’Arenal iniciat per l’Ajuntament de Palma i Càritas. Una nova aposta pels programes socioeducatius al territori.

Els darrers anys, hem volgut augmentar la nostra presència al territori i ampliar la nostra base social, sense deixar de banda la nostra missió. Així, posàrem en marxa accions ‘espiral surt al carrer’, actualment consolidades: Obert al barri – jocs als parcs i places i la Cursa popular i solidària ‘Tots amb Obert’. Tot plegat, cercant una millora del nostre entorn més proper i de les persones que atenem, al mateix temps que augmenta el coneixement dels nostres programes i serveis.

 

Missió, visió, valors

Volem posar a l’abast de les persones que ho necessiten programes i recursos educatius, d’informació i assessorament, d’orientació sociolaboral, de conciliació de la vida laboral i familiar que augmentin les seves capacitats i competències per millorar la seva situació i evitar situacions de risc. A més, també treballem per enfortir el voluntariat i el teixit associatiu com a eina de participació i transformació social. 
Som una entitat no lucrativa i volem estar al capdavant en la gestió eficient dels nostres recursos, oferir un tracte humà tant a les persones ateses com als nostres tècnics i tècniques i innovar en el disseny de programes.  
Els valors que formen part del nostre dia a dia són: el respecte al medi ambient, la professionalitat, la igualtat d’oportunitats, la participació, la cooperació i el respecte i el treball en equip i la comunicació. 

Treball en Xarxa

El treball en xarxa és per nosaltres fonamental de cara a aconseguir que la nostra actuació aconsegueix la màxima dimensió: la suma de petits esforços aconsegueix més impacte.  
Per altra banda, participem activament amb el desenvolupament de dues plataformes importants: Plavib i EAPN-Balears. 

http://espiralonline.org/nova-web/wp-content/uploads/2017/06/logo-plavib-540x350.png

Plavib

Entitat que aglutina a 29 entitats de voluntariat de les illes amb els objectius de formar a les persones voluntàries, compartir espais i formes de fer i valorar la tasca que es desenvolupa des del voluntariat. Formada l'any 2006, Espiral fou una de les entitats fundadores. Actualment, Espiral forma part de la Comissió Executiva ocupant la presidència www.plataformavoluntariat.org

http://espiralonline.org/nova-web/wp-content/uploads/2017/06/13_logo_eapn_ib-640x350.jpg

EAPN - Balears

Xarxa per a la inclusió social, aglutina a entitats del Tercer Sector de les Illes, totes elles implicades en la lluita per a l'erradicació de la pobresa i l'exclusió social. Espiral hi forma part des de l'any 2011, i en l'actualitat forma part de la Junta Directiva ocupant una vocalia. També participem en les comissions de seguiment del pacte municipal per la inclusió social amb l’Ajuntament de Palma, comissió Proinfància i comissió de subvencions i contractació pública www.xarxainclusio.org

Òrgans de govern

L’assemblea, que es reuneix un mínim de dues vegades l’any, és el màxim òrgan decisori de l’entitat. La Junta directiva, òrgan decisori entre assemblees, està formada per presidència, secretaria, tresoreria i entre un i tres vocals. Es reuneixen mínim cada dos mesos. Actualment, formen part de la junta directiva d’Espiral:

Marga Gayà Vicente

Marga Gayà Vicente

Presidència

Llicenciada en dret i especialista universitària en gestió d'entitats no lucratives. Sempre vinculada al món associatiu i el lleure educatiu. Ha treballat en diferents entitats del tercer sector i com a consultora independent. 

Belén Sánchez Rodríguez

Belén Sánchez Rodríguez

Secretaria-Tresoreria

Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Psicopedagogia. Coordina programes socioeducatius.

Roger Pomares

Roger Pomares

Vocal de la Junta

Director de temps lliure, va ser educador social a INTRES. Gerent Cooperativa Iniciativa Social i Tècnic Col·laborador Fundació Emplea. Desenvolupador de projectes.

Equip de direcció

Òrgan de coordinació i de caràcter executiu que coordina cada dia els programes i serveis a partir del pla d’acció d’Espiral i les pautes establertes pels òrgans de govern.

Xavier Torrens

Xavier Torrens

Director

Llicenciat en dret i especialista universitari en gestió entitats no lucratives. Vinculat al món associatiu i el voluntariat. Coordina l’àrea tècnica d’espiral (gestió i qualitat), el departament d’activitats educatives i de lleure i és el referent del programa CaixaProinfancia a Espiral.

Belén Sánchez Rodríguez

Belén Sánchez Rodríguez

Secretaria-Tresoreria

Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Psicopedagogia. Coordina programes socioeducatius.

Lucia Vicente Menéndez

Lucia Vicente Menéndez

RR HH

Diplomada en Relacions Laborals. Coordina programes de gestió d’equipaments sociocultural i és la responsable dels Serveis d'Informació i Orientació – programa FORO. Responsable de RR.HH

Transparència

Aquí pots trobar totes les memòries anuals de l'entitat. Aquestes, són un breu resum de les activitats que duim a terme a cadascun dels programes que tenim a l'entitat.

http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-anual17-2-300x200.jpg
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-201-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2014-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2013-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2012-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2011-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2010-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2009-300x200.png