Història

Espiral és una entitat social que es va constituir l’any 2003. La nostra finalitat és dinamitzar l’educació no formal i treballar per la igualtat d’oportunitats. Som una entitat d’atenció a infància, joventut i família. Tenim en marxa programes d’intervenció socioeducativa i d’educació en el lleure. La nostra tasca es centra en les barriades del Coll d’en Rabassa, S’Arenal i el Molinar, a la Platja de Palma. Als nostres inicis, els programes de lleure educatiu i animació sociocultural centraven la nostra activitat. L'any 2006, comencem amb la feina de territori i proximitat.

Fruit de la col·laboració amb l’àrea de participació de la DG de Joventut del Govern, neix el Servei d’Assessorament per a associacions, amb la finalitat de donar suport al teixit associatiu de les Illes. El funcionament del programa OBERT – atenció a infància i família l’any 2008, suposa el nostre primer programa d’intervenció socioeducativa i l’inici d’un canvi que ha suposat una especialització i un major pes específic d’aquests programes respecte els d’educació no formal i lleure educatiu.

L’any 2009, a partir de les necessitats de les persones ateses, dediquem una part de PIJ a informació específica per a dones: neix el Punt d’Informació Atenció a la Dona. Un any més tard, el 2010, en plena crisi econòmica, les demandes de les persones ateses als punts d’informació es centra en aspectes laborals. Sorgeix el nostre programa d’orientació laboral.

El gener de 2011 entrem a formar part de la família de CaixaProinfància, de la Fundació La Caixa, assumint l’atenció directa i gestió del programa ‘Ciberaula – quedem després de classe’ a Son Gotleu i a Verge de Lluc, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma.

Les primeres accions formatives les duem a terme l’any 2012, accions de capacitació per a la millora de l’ocupabilitat. Sorgeix el programa PONT. Aquest mateix any, i fruit de la necessitat d’una millor organització interna, els punts d’informació, el programa d’orientació laboral i les accions formatives s’agrupen en el programa FORO – formació i ocupació.

L’any 2013 entrem a formar part del programa comunitari a S’Arenal iniciat per l’Ajuntament de Palma i Càritas. Una nova aposta pels programes socioeducatius al territori.

Els darrers anys, hem volgut augmentar la nostra presència al territori i ampliar la nostra base social, sense deixar de banda la nostra missió. Així, posàrem en marxa accions ‘Espiral surt al carrer’, actualment consolidades: Obert al barri – jocs als parcs i places i la cursa popular i solidària ‘Tots amb Obert’. Tot plegat, cercant una millora del nostre entorn més proper i de les persones que atenem, al mateix temps que augmenta el coneixement dels nostres programes i serveis.

 

Missió, visió, valors

MISSIÓ: Som una organització social que, treballant en xarxa i des d’una perspectiva comunitària i de gènere, volem millorar la realitat de la infància, la joventut i les seves famílies, evitant situacions de risc i d’exclusió mitjançant programes i serveis inclusius i oberts de foment de l’ocupació, d’inserció laboral, d’oci i lleure educatiu i inclusiu, i de suport familiar. A més, també treballam per enfortir el voluntariat i el teixit associatiu com a eina de participació i transformació social.

VISIÓ: Volem ser una entitat activa i reconeguda al territori on treballam i desenvolupam les nostres accions, amb capacitat per donar resposta als nous reptes i oportunitats tant de les barriades com de les nostres parts interessades, sense perdre de vista els nostres valors i manera de fer.

VALORS: Creim fermament en la solidaritat i en la cooperació entre persones i organitzacions en la recerca d’una cohesió i justícia social que permeti millorar la situació de les persones que atenem amb igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis que oferim i equitat en l’assignació de suports i recursos. I ho feim des de la lleialtat cap elles, amb tota la professionalitat i vocació possibles, amb una gestió eficient que permeti la sostenibilitat dels nostres programes.

La nostra política de qualitat té una doble dimensió: la millora contínua de cada un dels nostres serveis i activitats, contant amb la participació de tothom, i centrant l’interès en els resultats i les millores que les nostres activitats tenen sobre les persones ateses.

Per aconseguir els nostres objectius i metes, ens comprometem a:

· aportar i rebre la informació adient per assegurar i millorar, de manera contínua, la qualitat a tota l’organització;

· mitjançant el pla anual de formació, afavorir que totes les persones que hi formam part estiguem capacitades per a dur a endavant la nostra tasca i complir amb la normativa vigent tant de qualitat com de la nostra activitat;

· realitzar auditories internes i externes del sistema per verificar que el seu funcionament és correcte.

Creiem que aquesta és la millor garantia per a les persones que atenem.

Treball en Xarxa

El treball en xarxa és per nosaltres fonamental de cara a aconseguir que la nostra actuació aconsegueix la màxima dimensió: la suma de petits esforços aconsegueix més impacte.  
Per altra banda, participem activament amb el desenvolupament de dues plataformes importants: Plavib i EAPN-Balears. 

http://espiralonline.org/nova-web/wp-content/uploads/2017/06/logo-plavib-540x350.png

Entitat que aglutina a 29 entitats de voluntariat de les illes amb els objectius de formar a les persones voluntàries, compartir espais i formes de fer i valorar la tasca que es desenvolupa des del voluntariat. Formada l'any 2006, Espiral fou una de les entitats fundadores. Actualment, Espiral forma part de la Comissió Executiva ocupant la presidència www.plataformavoluntariat.org

http://espiralonline.org/nova-web/wp-content/uploads/2017/06/13_logo_eapn_ib-640x350.jpg

Xarxa per a la inclusió social, aglutina a entitats del Tercer Sector de les Illes, totes elles implicades en la lluita per a l'erradicació de la pobresa i l'exclusió social. Espiral hi forma part des de l'any 2011, i en l'actualitat forma part de la Junta Directiva ocupant una vocalia. També participem en les comissions de seguiment del pacte municipal per la inclusió social amb l’Ajuntament de Palma, comissió Proinfància i comissió de subvencions i contractació pública www.xarxainclusio.org

Òrgans de govern

L’assemblea, que es reuneix un mínim de dues vegades l’any, és el màxim òrgan decisori de l’entitat. La Junta directiva, òrgan decisori entre assemblees, està formada per presidència, secretaria, tresoreria i entre un i tres vocals. Es reuneixen mínim cada dos mesos. Actualment, formen part de la junta directiva d’Espiral:

Roger Pomares

Roger Pomares

President

Direcció de centres especials de treball. Experiència en gerència de cooperatives d'iniciativa social. Experiència com a preparador laboral i educador social. Des dels inicis d'Espiral ha format part com a monitor, coordinador i voluntari. Ha estat 20 anys de voluntari en el MEGM.

Aina Lliteres

Aina Lliteres

Secretària

Llicenciada en psicologia i especialitzada en Adolescents i Sexologia, té un postgrau en Prevenció de riscos en Adolescents i un màster en Sexologia Clínica. Ha estat vinculada durant anys amb activitats de lleure a Espiral.

Antoni Siquier

Antoni Siquier

Tresorer

Advocat. Doble titulació de grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses. Màster en Accés a l'exercici de l'advocacia. Director de temps lliure, ha coordinat Obert a l'estiu Coll durant anys.

Marga Serra

Marga Serra

Vocal de la Junta

Llicenciada en ciències de l'activitat física i de l'esport i professora de secundària. Treballa a un IES, als cicles d'activitats físiques.

Mari Carmen López

Mari Carmen López

Vocal

Tècnica especialista en Jardí d'infància. Diplomada en magisteri d'educació infantil.

Ana Sánchez

Ana Sánchez

Vocal

Estudis de infermeria. Experiència en el temps lliure com a participant, monitora i voluntària. Trajectòria professional al programa Obert des dels inicis, 2008.

Equip de direcció

Òrgan de coordinació i de caràcter executiu que coordina cada dia els programes i serveis a partir del pla d’acció d’Espiral i les pautes establertes pels òrgans de govern.

Xavier Torrens

Xavier Torrens

Director

Llicenciat en dret i especialista universitari en gestió entitats no lucratives. Vinculat al món associatiu i el voluntariat. Coordina l’àrea tècnica (gestió i qualitat), el departament d’activitats educatives i de lleure.

Belén Sánchez

Belén Sánchez

Programes socioeducatius

Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Psicopedagogia. Coordina programes socioeducatius. És la persona referent del programa CaixaProinfancia a Espiral.

Lucia Vicente

Lucia Vicente

RR HH

Diplomada en Relacions Laborals. Coordina programes de gestió d’equipaments sociocultural i és la responsable dels Serveis d'Informació i Orientació – programa FORO. Responsable de RR.HH

Transparència

Aquí pots trobar totes les memòries anuals de l'entitat. Aquestes, són un breu resum de les activitats que duim a terme a cadascun dels programes que tenim a l'entitat.

http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2020/07/Memòria-Anual-300x200.jpg
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2019/05/Memòria-Anual18-300x200.jpg
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-anual17-2-300x200.jpg
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-201-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2014-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2013-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2012-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2011-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2010-300x200.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/06/Memòria-2009-300x200.png