lgo

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

Intervenció social

Obert Foro Cibertcaixa

OBERT

 
 

OBERT és l'espai que aglutina diferents projectes i serveis dirigits a infants, joves i les seves famílies. 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA OBERT:

- Donar una resposta integral a les necessitats de suport, educatives i d'oci dels infants i les seves famílies.

- Afavorir una conciliació real de la vida laboral i familiar.

- Promoure la igualtat d'oportunitats. 

- Prevenir situacions de risc social.

En l'actualitat estan en funcionament tres dels serveis prevists al seu inici (2008). Concretament el Servei d'oci i ludoteca , servei de suport  i servei d’acompanyament.

1. Servei d'oci i ludoteca : consisteix en oferir un espai lúdic als infants i joves per tal de desenvolupar les habilitats socials mitjançant el joc, es desenvolupa al CEIP Coll d'en Rabassa, en horari de 15.30 a 18.30 de dilluns a divendres per infants de 3 a 12 anys (els horaris i dies es poden adaptar a les necessitats de les famílies).

2. Servei de suport :consisteix en un suport a l'estudi (els deures, l'examen, lectura, càlcul mental...) amb l'objectiu de promoure actituds que evitin el fracàs i l'abandonament escolar. Grups de 8 nins màxim tant a primària com a secundària. Horari: primària: de dilluns a dijous de 15.30 a 19.30 i secundària : de dilluns a dijous de 16:30 a 19:30 h, segons el grup.


3. Servei d'acompanyament: posa a disposició de les famílies monitors i monitores que s'ocupen dels nins i nines des del moment que els seus progenitors surten de casa per a anar a la feina fins que tornen, fent els diferents trasllats del domicili al centre educatiu, del centre educatiu a OBERT i d'OBERT a casa.
En l'actualitat únicament per acompanyaments de centres escolars de la barriada al CEIP Coll d'en Rabassa. 

Podeu contactar al correu electrònic: obert@espiralonline.org Telèfon: 692.61.00.76

 

FORO

El programa FORO te dues accions clarament diferenciades però que al mateix temps funcionen de forma coordinada.

 Per una banda hi trobam tota la línia del projecte de formació on es contemplen tres tipus d’accions:

  1. Accions formatives i de desenvolupament de capacitats per tal de dinamitzar activitats pròpies del món del lleure i l’animació vinculades al món de l’oci educatiu i l’animació com a jaciment d’ocupació. Pretenem que sigui un espai on els joves, amb l’ajuda dels professionals que treballaran en ell, assumeixin capacitats bàsiques per tal de poder desenvolupar activitats pròpies del món de lleure i l’animació turística com a jaciment d’ocupació.

  2. Accions encaminades a aconseguir el retorn al sistema educatiu.
  3. Accions d’anivellació per a poder accedir a cursos de formació professional.

L’altra línia que hi trobam és tot el projecte d’orientació i inserció laboral on es contemplen  dos tipus d’acció:

  1. Sessions d’orientació laboral individuals
  2. Sessions d’orientació laboral grupals

En el cas del projecte d’orientació i inserció laboral vol ser un espai dinàmic i participatiu on es dona l’oportunitat als participants de descobrir les seves capacitats per tal d’arribar a un auto diagnòstic envers a la seva “ocupabilitat”.

 

 

CIBERCAIXA

-El projecte ciberaula "quedam a l sortir de classe" es fruit d'un Conveni entre la Fundació "La Caixa" i la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma. Espiral Gestiona dues de les tres ciberaules de ciutat, concretamen la de la barriada de Verge de Lluc i la de Son Gotleu. El servei dona ajuda social a families que per circunstancies vàries no disposen dels suficients recursos per poder atendre totes les necessitats dels seus fills i filles fora d'horari escolar. L'equip de professionals que treballa a les ciberaules està en constant coordinació amb altres entitats socials i amb els mateixos serveis socials de l'Ajuntament de Palma. Es pretén treballar multidisciplinarment i de la manera més completa possible les necessitats que puguin tenir els menors. El programa fa especial incidencia en:

- Educació en estils de vida saludables.
- Educació en valors i habilitats socials.
- Aprenentatge de l'ús les TIC com a eina formativa.

 

 

 

copyright2014 espiral Avís legal – Política de privacitat